Eetikakoodeks

 1. Austan iga patsiendi õigusi, väärikust ja isiksust.
 2. Pakun igale patsiendile kõrgeima kvaliteediga hoolekannet ning suunan õigeaegselt ja asjakohastel juhtudel arsti ja/või tervisehoiutöötaja poole.
 3. Ma aktsepteerin ja ravin kõiki mu teenust soovivaid isikuid ilma eelarvamuste ja diskrimineerimiseta.
 4. Ma ei diskrimineeri teisi tervisehoiutöötajaid pelgalt selle pärast, et me oleme erinevate tervisehoiu kutsealade esindajad või omame teistsuguseid tervisehoiu oskuseid.
 5. Ma täidan terviselood ja tervisekaardid täpselt ning austan nende dokumentide ja mistahes muu patsientidelt saadud informatsiooni konfidentsiaalsust.
 6. Ma harin oma patsiente ning selgitan neile raviprotseduure ja kliinilisi tulemusi ning väldin seoses pakutava teenusega liialdatud lubaduste andmist.
 7. Ma näen vaeva, et tõsta kutseala standardeid ja juhtimisviisi.
 8. Järgin häid tavasid oma kutsetegevuse reklaamimisel ja avalikkusele esitlemisel.
 9. Kasutan eetikareeglite rikkumiste korral asjakohaseid juriidilisi ja erialaseid võimalusi.
 10. Säilitan oma patsientide ja kutseala otsese kasu nimel kõrgemaid eetikastandardeid ja tööpraktikat.
 11. Pean kinni kõigist tervishoiu reeglitest, põhikirjadest ja määrustest, mis mu kutseala kohta käivad.
 12. Tegutsen vastavalt eetilise käitumise reeglitele.

This post is also available in: English Russian